Świetlówki

Zbieramy i przekazujemy do unieszkodliwienia do specjalistycznych instalacji zużyte źródła światła zawierające rtęć, m.in. świetlówki, używane w wielu budynkach i nie tylko.

Zużyte żródła światła zbieramy pod kodami odpadów:

  • 16 02 13* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  • 20 01 21* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12