Chemikalia

Odbieramy w celu utylizacji chemikalia I ich mieszaniny powstające w szkołach, uczelniach oraz w laboratoriach.

Oferujemy zagospodarowanie odpadowych chemikaliów o kodach odpadu:

  • 16 05 06* - przeterminowane odczynniki chemiczne
  • 16 05 07* - nieorganiczne chemikalia laboratoryjne
  • 16 05 08* - organiczne chemikalia laboratoryjne
  • 16 05 09  - chemikalia laboratoryjne inne niż niebezpieczne
  • 18 01 06* - chemikalia laboratoryjne
  • 18 01 07  - chemikalia laboratoryjne inne niż niebezpieczne
  • 20 01 14* - alkalia
  • 20 01 15* - kwasy